Miért érdemes regisztrálni?

, after login or registration your account will be connected.

Kövess minket a Facebookon!

Csatlakozz hozzánk!

iwiw logo  facebook logo  rss logo  mami logo

Tetszik az oldal,

Keresés a webhelyen

Utazási költségtérítés (egészségügyi ellátás igénybevétele esetén)

 
Utazási költségtérítés
 
 
Az egészségbiztosítás által az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége érdekében igénybe vehető utazási támogatás ún. utazási utalvány (az utazás költségének utólagos megtérítésével), illetve az ún. utazási költségtérítési utalvány, mint a díjmentes utazásra jogosító utalvány felhasználásával jár. Mindkét utalvány az OEP által rendszeresített szigorú számadású nyomtatvány.
Kik jogosultak az utazási költségtérítésre?
Az egészségbiztosítás keretében lehetőség van a biztosítottak, a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, illetve e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségeik megtéríttetésére.
Nem jár utazási költségtérítés annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra jogosult (pl. 65 éven felüli személyek). E szabály alól kivételt képez annak a betegnek az utazási költségtérítése, aki az orvos igazolása alapján egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem tud. Ha a beutalt díjmentes utazásra jogosult és ‐ a beutalásra jogosult orvos javaslata alapján ‐ kísérőre van szüksége, akkor az utazási utalványt a beutalt részére kell kiállítani.
A kísérő utazási költségtérítésre jogosultsága
Utazási utalvánnyal, illetve utazási költségtérítési utalvánnyal való utazás esetén is van lehetőség a kísérő utazási költségeinek megtérítésére, ha a kísérő 16 éven aluli gyermeket kísér, vagy ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota alapján a kíséretet szükségesnek ítéli. Egy beutalt beteget támogatott útiköltség‐térítéssel egy személy kísérhet. Több beteg egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költségre jár térítés a kísérőnek.
A kísérő szükségességét a beutaló orvos állapítja meg, a beteg egészségi állapota alapján, de a beutalás helye szerinti orvos igazolja a megjelenését.
A tömegközlekedéssel való utazás esetén a kísérő a kísérettel kapcsolatban felmerült, az oda‐ és visszaút utazási költségeinek megtérítését kérheti, ha a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja a megjelenését, azzal, hogy természetesen a kísérőnek sem jár a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódó költség.
Amennyiben az orvos szükségesnek látja a beteg kíséretét, és az orvos igazolása alapján a beteg egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni a közös utazásukra a betegnek és a kísérőnek együttesen kilométerenkénti 21 Ft jár (az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve). Utazási költségtérítés nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén is legfeljebb egy kísérőnek jár.
Ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra legfeljebb két út (1 oda‐1 vissza) számolható el, ha a kísérő az általa kísért beteg ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentummal igazolja az utazás szükségességének indokát. Ilyen igazolás hiányában a kísérőnek nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén utazási költségtérítés nem állapítható meg. Nem jár a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan két (1 oda ‐ 1 vissza) útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.
A kísérő hazautazása, illetve a betegért való visszautazása során utazási költségként km‐enként 18 Ft jár a kísérőnek.
 
 
Tömegközlekedési eszközzel utazás esetén menetjeggyel elszámolt utazási utalvány
Amennyiben a beteg nem jogosult az utazási költségtérítési utalvány használatára, a beutaló orvos négy megjelenés igazolására alkalmas, Utazási Utalványt állít ki, a beutalással egyidejűleg.
Az utólag kiállított Utalvány alapján az utazási költségtérítés iránti kérelmet el kell utasítani. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni.
A beutalásra jogosult orvos által kiállított utazási utalvány nyomtatvány hátoldalán négy „ellenőrző szelvény” rész található, amelyen az egészségügyi intézményben megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a kezelést végzővel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére.
 
 
 
Utazási utalvány utazási kedvezményre jogosult fogyatékos gyermek és kísérője részére

Az utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek számára az Egészségbiztosítási Alapból a kedvezményt meghaladó utazási költség része téríthető meg utazási költség címén.
A fogyatékos gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmények, a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények igénybe vétele során felmerülő utazási költségek elszámolása a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy által kiállított utazási utalvány az „utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére” elnevezésű nyomtatvány és az „Adatlap” alapján történik.
A Szakértői Intézet illetékes szervénél a megjelenés a háziorvos beutalása alapján történik. A bizottsághoz utazáshoz szükséges utazási utalványt a háziorvos állítja ki a gyermek és kísérője részére.
A vizsgálati eredmények alapján a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy kiállítja az „Utazási utalvány (utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére)” elnevezésű nyomtatványt, amelyen feltünteti annak az intézménynek a megnevezését, ahová a gyermeket beutalta. A nyomtatvány eredeti példányát a beutalt gyermek szüleinek (gondviselőjének) adja át.
A nyomtatványt az utazási költségtérítés első kérelmezésével egyidejűleg a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél be kell mutatni.
Az utalványt abban az intézményben is be kell mutatni, ahová a gyermeket beutalták. Az intézmény ezen igazolás alapján fogja kiállítani a továbbiakban az utazási költségtérítéshez szükséges „Betétlap”‐okat. A ”Betétlap” 6 szelvényt tartalmaz, amely egy oda‐ és egy visszautazás igazolására szolgál. A „betétlap” szelvényrészeinek kitöltésére az intézmény vezetője jogosult.
Amennyiben a fogyatékos gyermek betegsége miatt csak gépkocsival tud utazni és ezt a tényt a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy az „Utazási utalványon” igazolja, utazási költségtérítésként ebben az esetben az érintett útvonalon a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve, km‐enként 21 Ft jár.
Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt, mert az utazási költséghez nyújtott támogatás legkorábban ettől a naptól állapítható meg.
 
 NYOMTATVÁNYOK:
  • Utazási költségtérítési utalvány
  • Utazási utalvány
  • Utazási utalvány betétlapja
  • Utazási utalvány beteg gyermek és kísérője részére
  • szűrővizsgálatra helyi önkormányzat által biztosított közlekedési eszközzel való csoportos utazási költségtérítés igénylő formanyomtatvány
Utazási költségtérítési utalvány- tömegközleködési eszközökön díjfizetés nélküli utazáshoz
 
Utazási költségtérítési utalvány igénybevételével a beteg és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött tömegközlekedési társaságok vonalain díjfizetés nélkül utazhat. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári szelvényből és egy ellenőrző szelvényből áll. A két pénztári szelvény ellenében lehet a tömegközlekedési eszközön díjmentesen utazni. Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a beteget a háziorvosa (házi gyermekorvos) tájékoztatja.
Az utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított (és annak kísérője) jogosult, aki
 
  • közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
  • krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy
  • szakorvosi vélemény alapján, a beteg egészségi állapota miatt olyan egészségügyi szolgáltatóhoz kell utaznia, amely a beteg lakóhelye (tartózkodási helye) szerint a beteg területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.
Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.
Az utazási költségtérítési utalványon az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltató leigazolja a beteg megjelenését.
A leigazoltatott pénztári és ellenőrző szelvényt a következő háziorvosi orvos‐beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosnak. Amennyiben a beteg nem adja le a háziorvosnak a leigazoltatott utazási költségtérítési utalványt, 6 hónapon belül nem kaphat újabb utazási költségtérítési utalványt.
 
 
 

2014/április

Bezárás